.LT DOMENO PROCEDŪRINIS REGLAMENTAS

 
.LT DOMENO
PROCEDŪRINIS REGLAMENTAS
Redakcija 2.0
Redakcijos data 2014-05-27
Panaikina redakciją 1.2
Panaikintos redakcijos data 2009-11-01

I SKYRIUS.

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis Reglamentas apibrėžia procedūrų atlikimo principus, reikalavimus ir sąlygas .lt domene. Reglamento sudedamoji dalis yra priedas „Paslaugų teikėjai“.
2. Procedūrų principų, reikalavimų ir sąlygų privalo laikytis .lt domene įkuriamų ir esamų antrojo lygio domenų turėtojai (užsakovai ar įgijėjai), paslaugų teikėjai, teikiantys su tais domenais susijusias paslaugas, bei akreditavimo siekiantys asmenys, kiek tai yra susiję su jiems taikomomis specialiomis procedūromis.
3. Šiame Reglamente, įskaitant priedą „Paslaugų teikėjai“, vartojamos sąvokos ir santrumpos reiškia:
3.1. Administratorius – Kauno technologijos universiteto (juridinio asmens kodas 111950581) Informacinių technologijų departamento Interneto paslaugų centras, valdantis .lt domeną. Administratoriaus interneto svetainės adresas yra http://www.domreg.lt.
3.2. Administratoriaus paslaugos – domenų turėtojams teikiamos domeno vardo tikrinimo ir registravimo, įrašų apie domeną įtraukimo į Whois duomenų bazę ir palikimo joje tam tikram terminų skaičiui, įrašų apie domeną DNS serveriuose palaikymo nuo domeno registravimo iki domeno panaikinimo paslaugos. Administratoriaus paslaugų teikimo sąlygos atitinka šiame Reglamente nustatytus principus, reikalavimus ir sąlygas.
3.3. Akreditavimo sutartis – neterminuota sutartis tarp administratoriaus ir paslaugų teikėjo dėl pastarojo teisės atlikti leidžiamas procedūras .lt domene. Akreditavimo sutartis sudaroma rašytine forma atliekant akreditavimo procedūrą, kaip numatyta šio Reglamento priede „Paslaugų teikėjai“.
3.4. Blokuojamas žymuo – žodžiai ar žodžių junginiai, absoliučiai netinkami viešai vartoti domenų varduose. Blokuojamų žymenų sąrašą sudaro, keičia ir papildo administratorius. Šis sąrašas dėl žymenų pobūdžio neskelbiamas ir kitaip neplatinamas.
3.5. DAS – administratoriaus įdiegta programinė įranga „.lt subdomenų administravimo sistema“, skirta gauti paraiškas ir atlikti procedūras, apdoroti bei kaupti duomenis. Įrašai DAS apie atliktas procedūras saugomi mažiausiai vienerius metus.
3.6. DNS serveriai – serveriai, nukreipiantys gaunamas užklausas dėl domenų ir tokiu būdu užtikrinantys jų pasiekiamumą domenų vardų sistemoje. Jei šiame Reglamente nenurodyta DNS
serverių priklausomybė, ši sąvoka reiškia administratoriaus valdomus DNS serverius.
3.7. Domenas – bet kuris .lt domene įkuriamas ir esantis antrojo lygio domenas. Įkurtas domenas vadinamas registruoto vardo domenu po to, kai yra sėkmingai užbaigtos to domeno vardo
tikrinimo ir registravimo procedūros.
3.8. Domeno vardas – domeną identifikuojantis žymuo. Domeno vardą sudaro ir už jį atsako užsakovas.
3.9. EPP – protokolas, skirtas užtikrinti saugią sąveiką tarp DAS ir programinės įrangos,kurią naudoja paslaugų teikėjai procedūrinėms ir su jomis susijusioms techninėms paslaugoms teikti.
3.10. IDN – daugiakalbei terpei pritaikytas domeno vardas, sudaromas ir vartojamas pagal specialiąsias interneto savireguliacijos dokumentų nuostatas.
3.11. Paraiška – DAS pateikta techniškai teisinga komanda dėl leidžiamos procedūros atlikimo. Paraiškos teikiamos, prisijungus prie DAS per EPP sąsają (naudojant atitinkamas EPP komandas) arba per WEB sąsają (administratoriaus interneto svetainėje užpildant teikiamą elektroninę formą).
3.12. Paslaugų sutartis – sutartis tarp užsakovo ir paslaugų teikėjo dėl procedūrinių ir su jomis susijusių techninių paslaugų teikimo įkuriant ir valdant domeną (-us).
3.13. Paslaugų teikėjas – administratoriaus akredituotas asmuo, teikiantis jį pasirinkusiems užsakovams procedūrines ir su jomis susijusias technines paslaugas. Aptarnaujančiu paslaugų teikėju laikomas nurodytasis Whois duomenų bazėje įrašuose apie konkretų domeną.
3.14. Procedūrinės paslaugos – leidžiamų procedūrų atlikimas teikiant paraiškas DAS. Leidžiamomis laikomos procedūros, kurias paslaugų teikėjas užsakovo nurodymu gali atlikti (domeno įkūrimo, pratęsimo, duomenų keitimo ir domeno panaikinimo procedūros) arba užbaigti (paslaugų teikėjo keitimo ir perleidimo procedūros) pagal šį Reglamentą.
3.15. Rezervuotas žymuo – žodžiai, žodžių junginiai ar kitokie žymenys, kurių vartojimas domenų varduose apribotas norminiu teisės aktu arba administratoriaus sprendimu siekiant DNS vientisumo. Rezervuotų žymenų sąrašą sudaro, keičia ir papildo administratorius. Šis sąrašas skelbiamas viešai administratoriaus interneto svetainėje. Asmenų prašymu žymenys nerezervuojami.
3.16. Techninės paslaugos – su procedūrinėmis susijusios paslaugos: užsakovo, su kuriuo yra sudaryta paslaugų sutartis, paskyros DAS sukūrimas ir duomenų pateikimas, užsakymų dėl
procedūrų atlikimo apdorojimas, informavimas ir konsultavimas procedūrų atlikimo klausimais, įspėjimas apie būtinybę atlikti procedūras, įrašų apie aptarnaujamus domenus padarymas savo DNS
serveriuose.
3.17. Terminas – vienerių metų trukmės teisių į domeną galiojimo laikotarpis, per kurį teikiamos administratoriaus paslaugos. Pradedant pirmuoju, terminai skaičiuojami nuo domeno įkūrimo dienos.
3.18. Užsakovas – fizinis arba juridinis asmuo, kurio valia yra įkuriamas domenas, arba teisių į registruoto vardo domeną įgijėjas perleidimo, perdavimo ar perėmimo procedūrų atveju. Nuo
domeno įkūrimo ar teisių į registruoto vardo domeną įgijimo iki domeno panaikinimo užsakovas yra domeno turėtojas.
3.19. Whois duomenų bazė – susistemintas, metodiškai sutvarkytas duomenų apie domenus ir už juos atsakingus asmenis rinkinys, kuriuo galima individualiai naudotis elektroniniu būdu. Whois duomenų bazė priklauso administratoriui ir yra susieta su DAS.
4. Atskirų procedūrų reikšmė ir turinys atskleidžiami šio Reglamento IV skyriuje, specialių procedūrų – šio Reglamento priede „Paslaugų teikėjai“.
5. .lt domeno administravimo modelis: „administratorius – paslaugų teikėjas – užsakovas“. Administratorius gali būti aptarnaujančiu paslaugų teikėju, kai jį pasirenka užsakovas, arba kartu
paslaugų teikėju ir užsakovu, kai įkuria savo domeną (-us). Paslaugų teikėjas gali būti kartu ir užsakovu, kai įkuria savo domeną (-us).
6. Procedūras pagal šiame Reglamente priskirtą kompetenciją atlieka administratorius, paslaugų teikėjai ir akreditavimo siekiantys asmenys. Kiti asmenys negali atlikti jokių procedūrų. Užsakovai neturi teisės savarankiškai teikti paraiškas DAS, tačiau asmeniškai inicijuoja DAS paslaugų teikėjo keitimo ir perleidimo procedūras.

II SKYRIUS.
PROCEDŪRŲ ATLIKIMO PRINCIPAI
7. Procedūros atliekamos vadovaujantis šiais principais:
7.1. Bendraisiais:
7.1.1. Nediskriminavimo principu. Visoms paraiškoms taikomos vienodos taisyklės, nepriklausomai nuo užsakovo turimu domenų skaičiaus, pilietybės, teisinės formos, gyvenamosios ar registravimo vietos ir kitų individualių savybių.
7.1.2. Nešališkumo principu. Administratorius neturi asmeninio suinteresuotumo dėl domenų vardų priskyrimo vienam ar kitam asmeniui, todėl nėra ginčo šalis sprendžiant klausimą dėl teisių ar teisėtų interesų į domenų varduose užsakovų naudojamus žymenis.
7.1.3. Duomenų tikslumo principu. Užsakovai privalo užtikrinti, kad DAS nurodyti jų duomenys ir informacija apie domeną būtų nuolat teisingi.
7.1.4. Atlygintinumo principu. Už kiekvieną atliktą leidžiamą procedūrą, išskyrus nemokamas, turi būti užtikrintas atlyginimo sumokėjimas administratoriui. Atlyginimą administratoriui moka paslaugų teikėjai, įskaičiuodami jį į užsakovams teikiamų paslaugų savikainą.
 
7.2. Su domenų įkūrimu susijusiais:
7.2.1. Domeno vardo unikalumo principu. Vienu metu .lt domene negali egzistuoti keletas domenų tuo pačiu vardu; nuo domeno įkūrimo iki panaikinimo domenas gali turėti tik vieną vardą.
7.2.2. „First come, first served“ principu. Data ir laikas, kai įkurtas domenas, yra vienintelis atskaitos taškas sprendžiant dėl pirmumo teisės naudoti paraiškoje nurodytą domeno vardą, jei jis atitinka šiame Reglamente keliamus reikalavimus.

III SKYRIUS.
REIKALAVIMAI DOMENO VARDUI
8. Domeno vardu gali būti bet kuris neblokuojamas žymuo, atitinkantis šiuos reikalavimus:
8.1. Techninius:
8.1.1. Nėra vartojamas kaip kito .lt domene įkurto domeno vardas (įskaitant saugomus „karantino“ laikotarpiu pagal šio Reglamento 88 punktą).
8.1.2. Sudarytas mažiausiai iš dviejų standartinės lotynų abėcėlės raidžių nuo „a“ iki „z“ (IDN gali būti ir kitų raidžių), skaitmenų nuo „0“ iki „9“ bei brūkšnelio (-ų).
8.1.3. Sudarytas daugiausiai iš šešiasdešimt trijų simbolių.
8.1.4. Sudarytas be brūkšnelių pradžioje ir (ar) pabaigoje, taip pat trečioje ir ketvirtoje pozicijose, nebent tai yra IDN su specialiuoju priešdėliu.
8.2. Viešumo:
8.2.1. Sudarytas taip, kad pagal kontekstinę prasmę nebūtų ydingas skelbtinumo požiūriu, nekenktų .lt domeno prestižui ir administratoriaus dalykinei reputacijai.
9. Specialūs IDN reikalavimai:
9.1. Sudarant IDN gali būti papildomai naudojamos šios lietuvių abėcėlės raidės:
Simbolis Kodas
(Unicode standartas)
Simbolis Kodas
(Unicode standartas)
„ą“ U+0105 „š“ U+0161
„č“ U+010D „ų“ U+0173
„ę“ U+0119 „ū“ U+016B
„ė“ U+0117 „ž“ U+017E
„į“ U+012F

9.2. IDN trečioje ir ketvirtoje pozicijose yra brūkšneliai (formuojant pagal interneto savireguliacijos institucijų nuostatas su specialiuoju priešdėliu „xn--“).
9.3. IDN su specialiuoju priešdėliu ir domeno vardas su lietuvių abėcėlės raidėmis turi atitikti tarpusavyje, konvertuojant IDN suderinama programine įranga.
9.4. Šio Reglamento 8 punkte nustatyti reikalavimai taikomi tiek IDN su specialiuoju priešdėliu, tiek domeno vardams su lietuvių abėcėlės raidėmis.

IV SKYRIUS.
PROCEDŪRŲ ATLIKIMO SĄLYGOS
IV.I SKIRSNIS.
DOMENO ĮKŪRIMAS
10. Domeno įkūrimas – procedūra, kurią atlikus administratoriui pateikiamas užsakymas dėl administratoriaus paslaugų teikimo vienam (pirmajam) terminui.
11. Procedūros pagrindas – veiksmais (užsakymo teikimas aptarnaujančiam paslaugų teikėjui) išreikšta užsakovo valia.
12. Procedūra atliekama teikiant DAS domeno įkūrimo paraišką užsakovo vardu.
13. Procedūrą atlieka paslaugų teikėjas pagal užsakovo nurodymus.
14. Pateiktos domeno įkūrimo paraiškos atšaukimas negalimas.
15. Procedūra yra užbaigta, kai Whois duomenų bazėje atsirado įrašai apie įkurtą domeną su
pažymėta būsena „Tikrinamas domeno vardas“.
16. Nuo domeno įkūrimo momento:
16.1. Laikoma, kad domenas yra įkurtas paraiškoje nurodyto užsakovo valia.
16.2. Užsakovas atsako už domeno vardą.
16.3. Atsiranda aptarnaujančio paslaugų teikėjo prievolė sumokėti atlyginimą administratoriui už pirmąjį terminą.
16.4. Domeno vardas negali būti pakeistas ar perkeltas į kitą aukščiausio lygio domeną.
16.5. Iki domeno vardo registravimo įrašai apie įkurtą domeną DNS serveriuose negalimi.
17. Jei pageidaujamame domeno varde yra norminiu teisės aktu rezervuotas žymuo,procedūra apima leidimo užsakovui naudoti tą žymenį arba patvirtinimo, jog pagal norminį teisės aktą toks leidimas užsakovui nereikalingas, išankstinį (prieš teikiant domeno įkūrimo paraišką) pateikimą administratoriui.

IV.II SKIRSNIS.
DOMENO VARDO TIKRINIMAS
18. Domeno vardo tikrinimas – procedūra, skirta užtikrinti domeno vardo atitiktį keliamiems reikalavimams. Tikrinimo procedūrą atlieka administratorius.
19. Procedūros pagrindas – domeno įkūrimo paraiškos teikimo DAS faktas.
20. Domeno vardo atitiktis keliamiems reikalavimams tikrinama:
20.1. Automatiniu būdu domeno įkūrimo paraiškos teikimo metu (realiu laiku). Domeno įkūrimo paraiškos teikimas nutraukiamas ir tolesnės procedūros neatliekamos, jei:
20.1.1. Domeno vardas neatitinka techninių reikalavimų, įskaitant specialius IDN reikalavimus.
20.1.2. Domeno varde yra blokuojamas žymuo.
20.1.3. Domeno varde yra administratoriaus sprendimu rezervuotas žymuo.
20.1.4. Domeno varde yra norminiu teisės aktu rezervuotas žymuo, administratoriui iki domeno įkūrimo paraiškos pateikimo negavus šio Reglamento 17 punkte nurodytų dokumentų.
20.2. Neautomatiniu būdu per 3 darbo dienas nuo domeno įkūrimo dienos įvertinant, ar domeno vardas pagal kontekstinę prasmę neprieštarauja viešumo reikalavimui. Jei domeno vardas šiuo požiūriu priimtinas, administratorius atlieka jo registravimo procedūrą, jei nepriimtinas – atlieka domeno panaikinimo procedūrą, įtraukia domeno vardą į blokuojamų žymenų sąrašą ir išsiunčia pranešimą apie tai paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
21. Procedūra yra užbaigta, kai Whois duomenų bazėje pažymėta domeno būsena pasikeičia į „Registruotas“ arba iš Whois duomenų bazės pašalinti įrašai apie panaikintą domeną.
22. Motyvuotu domeno turėtojo ar aptarnaujančio paslaugų teikėjo prašymu administratoriui nustačius, jog domeno varde esantis žymuo dėl automatinio filtro netobulumo nepagrįstai laikytas blokuojamu, tas žymuo pašalinamas iš blokuojamų žymenų sąrašo, tačiau domeno įkūrimo tuo vardu leistinumas vėlinamas atsitiktiniam laikui 24 val. ribose.
23. Procedūra neapima:
23.1. Domeno įkūrimo tikslo nustatymo.
23.2. Domeno vardo ir domeno turėtojo interesų į jį teisėtumo tikrinimo. Domeno turėtojas asmeniškai atsako už įsitikinimą, ar sudarydamas domeno vardą jis nepažeidė kitų asmenų išimtinių teisių į juridinio asmens pavadinimą, registruotą prekės ženklą ir kt.

IV.III SKIRSNIS.
DOMENO VARDO REGISTRAVIMAS
24. Domeno vardo registravimas – procedūra, kurią atlikus užsakymas dėl administratoriaus paslaugų teikimo vienam (pirmajam) terminui laikomas priimtas vykdyti.
25. Procedūros pagrindai (tik visuma):
25.1. Domeno įkūrimo procedūros užbaigimo faktas.
25.2. Tikrinimo procedūros eigoje nustatytas domeno vardo atitikties keliamiems reikalavimams faktas.
25.3. Užsakymo priėmimą vykdyti patvirtinantys administratoriaus veiksmai, išreikšti pakeičiant Whois duomenų bazėje pažymėtą domeno būseną į „Registruotas“ ir padarant įrašus apie domeną savo DNS serveriuose (jei tai yra nurodyta paraiškoje). Administratorius kitokiu būdu nepraneša domeno turėtojui apie domeno vardo registravimą.
26. Nuo domeno vardo registravimo momento domeno turėtojas, laikydamasis šio Reglamento principų, reikalavimų ir sąlygų, savo nuožiūra nusistato domeno struktūrą, sprendžia dėl turinio, naudojimo būdo ir pan. Administratorius nevertina domeno nenaudojimo fakto kaip liudijančio domeno turėtojo interesų į domeno vardą neteisėtumą.
27. Domeno vardo registravimo atveju pirmasis terminas prasideda kitą dieną (nuo nulis valandų nulis minučių) po domeno įkūrimo dienos ir baigiasi kitų kalendorinių metų atitinkamo mėnesio atitinkamą dieną, o kai tokios kalendorinės datos nėra arba tai ne darbo diena – kitą po jos einančią dieną (darbo dieną).

IV.IV SKIRSNIS.
PRATĘSIMAS
28. Pratęsimas – procedūra, kurią atlikus terminai tęsiasi nepertraukiamai.
29. Procedūra gali būti atlikta laikotarpiu nuo domeno vardo registravimo iki domeno panaikinimo. Administratorius neįspėja domeno turėtojo apie einamojo termino pabaigą.
30. Pratęsimas skaičiuojamas nedalomais terminais. Didžiausias sukauptų (neprasidėjusių) pratęsimų skaičius yra penki terminai.
31. Procedūros pagrindas – veiksmais (užsakymo teikimas aptarnaujančiam paslaugų teikėjui) išreikšta domeno turėtojo valia.
32. Procedūra atliekama teikiant DAS pratęsimo paraišką. Nuo pratęsimo paraiškos pateikimo atsiranda aptarnaujančio paslaugų teikėjo prievolė sumokėti atlyginimą administratoriui pagal atliekamų pratęsimų skaičių.
33. Procedūrą atlieka aptarnaujantis paslaugų teikėjas. Parinktyse dėl konkretaus domeno gali būti nustatytas savaiminis pratęsimas vienam terminui.
34. Procedūra yra užbaigta, kai Whois duomenų bazėje pasikeičia nurodyta termino pabaiga.
35. Pratęsimo atveju terminai skaičiuojami sudedant visus terminus nuo domeno įkūrimo dienos.

IV.V SKIRSNIS.
SUSTABDYMAS
(administratoriaus valia)
36. Sustabdymas – procedūra, kurią atlikus laikinai ribojamas domeno pasiekiamumas, neatliekamos paslaugų teikėjo keitimo ir perleidimo procedūros.
37. Procedūra gali būti atlikta laikotarpiu nuo domeno vardo registravimo iki domeno panaikinimo.
38. Procedūros pagrindai (bet kuris atskirai):
38.1. Veiksmais išreikšta administratoriaus valia, domeno turėtojui neužtikrinus savo duomenų tikslumo. Sustabdymas nutraukiamas, atlikus duomenų keitimo procedūrą.
38.2. Su domeno turėtoju susijusio suinteresuoto asmens tiesioginis prašymas administratoriui dėl sustabdymo, jei prašyme išdėstytos aplinkybės yra patvirtintos pridedamais dokumentais:
38.2.1. Kai domeną įkūrė ar teises į registruoto vardo domeną įgijo:
38.2.1.1. Asmuo, negalintis būti domeno turėtoju. Sustabdymas nutraukiamas, pateikus įrodymus, jog domeno turėtojas yra realiai egzistuojantis fizinis arba juridinis asmuo.
38.2.1.2. Ribotai veiksnus fizinis asmuo iki 14 metų, kuriam sudarant sandorį neatstovavo tėvai ar globėjai. Sustabdymas nutraukiamas, pateikus tėvų ar globėjų pritarimą sandoriui.
38.2.1.3. Ribotai veiksnus fizinis asmuo nuo 14 iki 18 metų neturėdamas tėvų ar rūpintojų sutikimo. Sustabdymas nutraukiamas, pateikus tėvų ar rūpintojų sutikimą.
38.2.1.4. Neveiksnus fizinis asmuo. Sustabdymas nutraukiamas, pateikus globėjo sutikimą valdyti domeną.
38.2.2. Kai po domeno įkūrimo ar teisių į registruoto vardo domeną įgijimo:
38.2.2.1. Domeno turėtojas fizinis asmuo yra pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu.
Sustabdymas nutraukiamas, pateikus globėjo sutikimą valdyti domeną (neveiksnumo atveju) arba
rūpintojo sutikimą, kad domeno turėtojas toliau valdytų domeną (riboto veiksnumo atveju).
38.2.2.2. Domeno turėtojas fizinis asmuo mirė arba yra paskelbtas mirusiu. Sustabdymas
nutraukiamas, įpėdiniui atlikus perėmimo procedūrą.
38.2.2.3. Domeno turėtojas juridinis asmuo yra likviduotas po reorganizavimo. Sustabdymas nutraukiamas, teisių perėmėjui atlikus perėmimo procedūrą.
38.2.2.4. Domeno turėtojas juridinis asmuo yra likviduotas be teisių perėmimo. Tokiu atveju sustabdymo nutraukimas po juridinio asmens išregistravimo negalimas, – administratorius atlieka domeno panaikinimo procedūrą iš karto po prašyme nurodytų aplinkybių patikrinimo.
38.3. Administratoriui savarankiškai nustačius domeno įkūrimo, teisių į registruoto vardo domeną įgijimo ar domeno priklausomybės ydas, nurodytas šio Reglamento 38.2.1.1 – 38.2.1.4 ir
38.2.2.1 – 38.2.2.4 papunkčiuose. Sustabdymo nutraukimo klausimas sprendžiamas taip pat, kaip numatyta atitinkamuose papunkčiuose.
38.4. Administratoriui pateikta oficiali informacija apie tai, jog leidimas domeno turėtojui naudoti domeno varde norminiu teisės aktu rezervuotą žymenį neteko galios. Sustabdymas nutraukiamas, pateikus galiojantį leidimą.
39. Sustabdymas domeno turėtojo valia arba su juo nesusijusių asmenų prašymu negalimas.
40. Procedūrą atlieka administratorius pašalindamas įrašus apie domeną iš savo DNS serverių ir žymėdamas Whois duomenų bazėje domeno būseną „Sustabdytas naudojimas“. Domeno turėtojui papildomai, greta įrašų Whois duomenų bazėje, apie procedūros atlikimą nepranešama.
41. Sustabdymas neturi įtakos terminų eigai.

IV.VI SKIRSNIS.
SUVARŽYMAS
(ne administratoriaus valia)
42. Suvaržymas – procedūra, kurią atlikus laikinai ribojamos teisės į domeną. Suvaržymo laikotarpiu gali būti neautomatiniu būdu atliekamos tik tos procedūros, kurios neprieštarauja suvaržymo pagrindui.
43. Procedūra gali būti atlikta laikotarpiu nuo domeno vardo registravimo iki domeno panaikinimo.
44. Procedūros pagrindai (bet kuris atskirai):
44.1. Teismo (arbitražo) administratoriui tiesiogiai atsiųsta nutartis, pagal kurią Whois duomenų bazėje turi būti padarytas įrašas apie draudimą domeno turėtojui perleisti teises į konkretų registruoto vardo domeną, arba vykdant teismo (arbitražo) nutartį antstolio patvarkymas administratoriui apriboti teisę disponuoti konkrečiu registruoto vardo domenu (areštas). Procedūrą atlieka administratorius žymėdamas Whois duomenų bazėje domeno būseną „Suvaržytas disponavimas“. Atlikus procedūrą, domeno pasiekiamumas neribojamas.
44.2. Vykdant teismo nutartį antstolio patvarkymas administratoriui apriboti naudojimo, valdymo ir disponavimo teises, susijusias su konkrečiu registruoto vardo domenu. Procedūrą atlieka administratorius pašalindamas įrašus apie domeną iš DNS serverių ir žymėdamas Whois duomenų bazėje domeno būseną „Suvaržytos teisės“.
44.3. Kitas teisės taikymo aktas, išskyrus nurodytuosius šio Reglamento 44.1 ir 44.2 papunkčiuose, tiesiogiai įpareigojantis administratorių atlikti suvaržymo procedūrą. Procedūrą atlieka administratorius pagal teisės taikymo akto nurodymus.
45. Administratorius atlieka procedūrą tuoj po suvaržymo pagrindo gavimo, per tiek darbo laiko, kiek reikia suvaržymo apimčiai išsiaiškinti, užduočiai paskirstyti ir nurodymams įvykdyti neautomatiniu būdu. Domeno turėtojui papildomai, greta įrašų Whois duomenų bazėje, apie procedūros atlikimą nepranešama.
46. Suvaržymas nutraukiamas, administratoriui gavus procedūros pagrindo pasibaigimą nusakantį dokumentą.
47. Suvaržymas neturi įtakos terminų eigai.

IV.VII SKIRSNIS.
DUOMENŲ KEITIMAS
48. Duomenų keitimas – procedūra, skirta patikslinti DAS nurodytus duomenis.
49. Procedūra gali būti atlikta laikotarpiu nuo domeno įkūrimo iki domeno panaikinimo.
50. Atliekant procedūrą negali būti pakeistas domeno vardas, domeno turėtojas, paslaugų teikėjas ar termino pabaiga.
51. Procedūros pagrindai (bet kuris atskirai):
51.1. Veiksmais (užsakymo teikimas aptarnaujančiam paslaugų teikėjui) išreikšta domeno turėtojo valia dėl jo duomenų keitimo. Vietoj užsakymo, aptarnaujantis paslaugų teikėjas gali savo informacinėje sistemoje sudaryti domeno turėtojui galimybę saugiai pasikeisti paskyroje nurodytus duomenis ir tuo pagrindu suformuoti paraišką.
51.2. Aptarnaujančio paslaugų teikėjo veiksmais (paraiškos teikimas DAS) išreikšta valia dėl techninės domeno informacijos keitimo užtikrinant domeno turėtojo interesus.
52. Procedūra atliekama teikiant duomenų keitimo paraišką DAS, išskyrus domeno turėtojo asmenvardžio pasikeitimo atvejį.
53. Procedūrą atlieka paslaugų teikėjas. Domeno turėtojo asmenvardžio pasikeitimo atveju šį duomenį neautomatiniu būdu keičia administratorius pagal pateiktus dokumentus.
54. Procedūra yra užbaigta, kai Whois duomenų bazėje pasikeičia domeno turėtojo duomenys ir (arba) informacija apie domeną.
55. Duomenų keitimas neturi įtakos terminų eigai.

IV.VIII SKIRSNIS.
PASLAUGŲ TEIKĖJO KEITIMAS
56. Paslaugų teikėjo keitimas – procedūra, skirta domeno turėtojui pasirinkti kitą aptarnaujantį paslaugų teikėją vietoj esamo.
57. Procedūra gali būti atlikta laikotarpiu nuo domeno vardo registravimo iki domeno panaikinimo.
58. Atliekant procedūrą negali būti pakeistas domeno vardas, domeno turėtojas ar termino pabaiga.
59. Procedūros pagrindas – žemiau nurodytais veiksmais išreikšta domeno turėtojo ir jo naujai pasirinkto paslaugų teikėjo valia.
60. Procedūrą atlieka:
60.1. Domeno turėtojas, asmeniškai inicijavęs paslaugų teikėjo keitimą DAS.
60.2. Domeno turėtojo naujai pasirinktas paslaugų teikėjas, per 7 kalendorines dienas po procedūros inicijavimo pateikęs DAS paslaugų teikėjo keitimo paraišką ir tuo patvirtinęs sutikimą teikti procedūrines ir su jomis susijusias technines paslaugas domeno turėtojui. Domeno turėtojo naujai pasirinktas paslaugų teikėjas gali susieti paraiškos teikimą su išankstiniu mokėjimu už vieną pratęsimo terminą.
61. Jei domeno turėtojo naujai pasirinktas paslaugų teikėjas nustatytu laiku pateikia paraišką, procedūra yra užbaigta, kai Whois duomenų bazėje pasikeičia įrašai apie aptarnaujantį paslaugų teikėją.
62. Jei domeno turėtojo naujai pasirinktas paslaugų teikėjas nustatytu laiku nepateikia paraiškos, procedūra nutraukiama, o aptarnaujantis paslaugų teikėjas laikomas nepakeistas.
63. Paslaugų teikėjo keitimas neturi įtakos terminų eigai.

IV.IX SKIRSNIS.
PERLEIDIMAS
(domeno turėtojo valia)
64. Perleidimas – procedūra, kurią atlikus domeno turėtojo teisės į domeną pereina kitam asmeniui domeno turėtojo laisva valia.
65. Teisės į įkurto domeno vardą (kaip žymenį) negali būti perleistos kitam asmeniui atskirai nuo teisių į domeną.
66. Procedūra gali būti atlikta praėjus 30 kalendorinių dienų po domeno vardo registravimo, iki domeno panaikinimo. Administratorius, gavęs motyvuotą domeno turėtojo prašymą, gali dėl svarbių priežasčių neautomatiniu būdu paankstinti procedūros leistinumą.
67. Procedūros pagrindas – domeno turėtojo ir įgijėjo sudarytas sandoris (pirkimo–pardavimo, mainų, dovanojimo, investavimo, taikos ir kt.), kurio dalykas yra teisių į konkretų domeną perleidimas. Administratoriui patvirtinamas tik sandorio sudarymo faktas. Už perleidimo procedūros pagrindo teisėtumą ir galiojimą atsako sandorio šalys.
68. Procedūrą sudaro domeno turėtojui priklausančio domeno panakinimas be „karantino“ ir to paties registruoto vardo domeno įkūrimas bei registravimas įgijėjo vardu. Procedūrą atlieka:
68.1. Domeno turėtojas, asmeniškai inicijavęs perleidimą DAS ir tuo patvirtinęs domeno atsisakymą įgijėjo naudai. Inicijavimo metu yra tikrinama, ar domeno vardas nėra įtrauktas į norminiu teisės aktu rezervuotų žymenų sąrašą. Jei domeno varde yra toks žymuo, procedūrą neautomatiniu būdu inicijuoja administratorius, gavęs domeno turėtojo prašymą ir šio Reglamento 17 punkte nurodytus dokumentus, išduotus įgijėjui.
68.2. Įgijėjo pasirinktas paslaugų teikėjas, per 7 kalendorines dienas po procedūros inicijavimo pateikęs DAS perleidimo užbaigimo paraišką įgijėjo vardu.
69. Jei įgijėjo pasirinktas paslaugų teikėjas nustatytu laiku pateikia paraišką, procedūra yra užbaigta, kai Whois duomenų bazėje pasikeičia domeno įkūrimo data ir domeno turėtoju nurodomas įgijėjas. Nuo to momento perleidimą inicijavęs domeno turėtojas netenka teisių į registruoto vardo domeną, o įgijėjas jas įgyja.
70. Jei įgijėjo pasirinktas paslaugų teikėjas nustatytu laiku nepateikia paraiškos, procedūra nutraukiama, o teisės į registruoto vardo domeną lieka priklausančios perleidimą inicijavusiam domeno turėtojui.
71. Atliekant perleidimą automatiniu būdu tikrinama, ar paraiškoje nurodyto įgijėjo duomenys sutampa su perleidimą inicijavusio domeno turėtojo nurodytais duomenimis. Jeigu duomenys nesutampa, atsiranda šio Reglamento 70 punkte nurodytos pasekmės.
72. Procedūros atlikimo metu domeno pasiekiamumas neribojamas.
73. Užbaigus perleidimą:
73.1. Nutrūksta terminų eiga – administratoriaus paslaugų teikimas perleidimą inicijavusiam domeno turėtojui nutraukiamas, o įgijėjui pradedamas.
73.2. Administratoriui sumokėtas atlyginimas už praėjusius iki perleidimo ir einamąjį terminus negrąžinamas, o mokėtinas atlyginimas neperskaičiuojamas ir turi būti sumokėtas bendra tvarka; atsiranda įgijėją aptarnaujančio paslaugų teikėjo prievolė sumokėti administratoriui atlyginimą už pirmajį po perleidimo terminą.
73.3. Perleidimą inicijavusio domeno turėtojo sukaupti (neprasidėję) pratęsimų terminai, pereina įgijėjui ir skaičiuojami pasibaigus pirmajam terminui po perleidimo.

IV.X SKIRSNIS.
PERDAVIMAS
(ne domeno turėtojo laisva valia)
74. Perdavimas – procedūra, kurią atlikus domeno turėtojo teisės į domeną perduodamos kitam asmeniui ne domeno turėtojo laisva valia.
75. Procedūra gali būti atlikta laikotarpiu nuo domeno vardo registravimo iki domeno panaikinimo.
76. Procedūros pagrindai (bet kuris atskirai):
76.1. Įsiteisėjęs teismo (arbitražo) sprendimas, įpareigojantis domeno turėtoją perleisti nurodytam asmeniui teises į konkretų domeną. Procedūra atliekama pagal perleidimo taisykles, su išlyga – perleidimą, vykdydamas gautą procedūros pagrindą, įgijėjo prašymu arba antstolio patvarkymu vietoj domeno turėtojo DAS inicijuoja administratorius.
76.2. Įsiteisėjęs teismo (arbitražo) sprendimas pripažinti kito asmens teises į konkretų domeną. Procedūrą atlieka administratorius, gavęs asmens, kurio teisės yra pripažintos, prašymą su Whois duomenų bazėje nurodytinais domeno turėtojo duomenimis ir procedūros pagrindą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju procedūros atlikimas neturi įtakos terminų eigai, o buvusio domeno turėtojo sukaupti (neprasidėję) pratęsimų terminai pereina asmeniui, kurio teisės yra pripažintos. Procedūra atliekama neautomatiniu būdu pakeičiant Whois duomenų bazėje domeno turėtoją ir jo duomenis, paslaugų teikėjo dalyje žymint būseną „Techniškai neaptarnaujamas“ bei pašalinant įrašus apie domeną iš DNS serverių. Domeno pasiekiamumas gali būti atkurtas, atlikus paslaugų teikėjo keitimo procedūrą, kurią inicijuoja administratorius įgijėjo prašymu.
76.3. Administracinis aktas dėl teisių į valstybės (savivaldybės) biudžetinei įstaigai priklausantį domeną perdavimo kitam viešajam juridiniam asmeniui. Procedūra atliekama pagal perleidimo taisykles, domeno turėtojui ir įgijėjui vykdant procedūros pagrindą.

IV.XI SKIRSNIS.
PERĖMIMAS
(dėl įvykių)
77. Perėmimas – procedūra, kurią atlikus domeno turėtojo teises į domeną perima kitas asmuo, kai domeno turėtojas dėl įvykio negali pats įgyvendinti savo valios.
78. Procedūra gali būti atlikta laikotarpiu nuo domeno vardo registravimo iki domeno panaikinimo.
79. Procedūros pagrindai yra įvykiai (bet kuris atskirai):
79.1. Domeno turėtojo fizinio asmens mirtis ar paskelbimas mirusiu.
79.2. Domeno turėtojo juridinio asmens pabaiga po reorganizavimo.
80. Procedūrą neautomatiniu būdu atlieka administratorius, gavęs įpėdinio ar teisių perėmėjo prašymą su Whois duomenų bazėje nurodytinais domeno turėtojo duomenimis bei paveldėjimą ar teisių pėrėmimą patvirtinantį dokumentą.
81. Procedūra yra užbaigta, kai Whois duomenų bazėje pasikeičia domeno turėtojas ir jo duomenys, paslaugų teikėjo dalyje žymint būseną „Techniškai neaptarnaujamas“ bei pašalinant įrašus apie domeną iš DNS serverių. Domeno pasiekiamumas gali būti atkurtas, atlikus paslaugų teikėjo keitimo procedūrą, kurią inicijuoja administratorius įpėdinio (teisių perėmėjo) prašymu.
82. Procedūros atlikimas neturi įtakos terminų eigai, o buvusio domeno turėtojo sukaupti (neprasidėję) pratęsimų terminai, pereina įpėdiniui (teisių perėmėjui).
83. Domeno turėtojo fizinio asmens pripažinimo neveiksniu, ribotai veiksniu, nežinia kur esančiu, turto administratoriaus paskyrimo, domeno turėtojo juridinio asmens likvidavimo be teisių perėmimo, bankroto ar restruktūrizavimo atvejais procedūra neatliekama.

IV.XII SKIRSNIS.
DOMENO PANAIKINIMAS
84. Domeno panaikinimas – procedūra, skirta pašalinti įrašus apie domeną iš Whois duomenų bazės.
85. Procedūra gali būti atlikta, kol Whois duomenų bazėje yra įrašai apie domeną.
86. Procedūros pagrindai (bet kuris atskirai):
86.1. Domeno turėtojo veiksmais (užsakymo teikimas aptarnaujančiam paslaugų teikėjui) ar neveikimu išreikšta valia:
86.1.1. Domeno panaikinimo paraiškos pateikimas DAS laikotarpiu nuo domeno vardo registravimo iki einamojo termino pabaigos. Suvaržymo atveju domeno panaikinimas šiuo pagrindu gali būti atliktas, jeigu tai neprieštarauja suvaržymo procedūros pagrindui. Procedūrą atlieka aptarnaujantis paslaugų teikėjas pagal domeno turėtojo nurodymus.
86.1.2. Perleidimo procedūros inicijavimas DAS pagal perleidimo taisykles. Sustabdymo atveju domeno panaikinimas šiuo pagrindu negalimas. Suvaržymo atveju domeno panaikinimas šiuo pagrindu gali būti atliktas, jeigu tai neprieštarauja suvaržymo procedūros pagrindui. Procedūra atliekama užbaigiant perleidimo procedūrą, kaip numatyta šio Reglamento 69 punkte.
86.1.3. Einamojo termino pabaiga, laiku neatlikus pratęsimo procedūros, nesant nustatytos savaiminio pratęsimo parinkties ir sukauptų (neprasidėjusių) pratęsimų terminų. Suvaržymo atveju domeno panaikinimas šiuo pagrindu negalimas. Procedūra atliekama automatiniu būdu be paraiškos.
86.2. Administratoriaus veiksmais išreikšta valia:
86.2.1. Panaikinti konkretų domeną, jeigu jo vardas neatitinka keliamų reikalavimų, kaip numatyta šio Reglamento 20.2 papunktyje.
86.2.2. Panaikinti konkretų domeną, kai jo atžvilgiu yra atlikta sustabdymo procedūra, o domeno turėtojas arba suinteresuotas asmuo, kurio prašymu taikytas sustabdymas, per 30 kalendorinių dienų neatlieka būtinų veiksmų sustabdymui nutraukti (kai tai įmanoma) ir nesikreipia į administratorių prašydamas atidėti domeno panaikinimą dėl svarbių priežasčių. Procedūrą neautomatiniu būdu atlieka administratorius.
86.3. Įsiteisėjęs teismo (arbitražo) sprendimas, kuriuo domeno turėtojas yra įpareigotas panaikinti konkretų domeną. Procedūra atliekama neautomatiniu būdu, administratoriui gavus domeno turėtojo prašymą arba antstolio patvarkymą, jei įsiteisėjusiu teismo (arbitražo) sprendimu nenustatyta kitokia domeno panaikinimo tvarka.
87. Atlikus domeno panaikinimą:
87.1. Nutrūksta terminų eiga.
87.2. Administratoriui sumokėtas atlyginimas už praėjusius iki domeno panaikinimo, einamajį ir sukauptus (neprasidėjusius) pratęsimų terminus negrąžinamas, o mokėtinas atlyginimas neperskaičiuojamas ir turi būti sumokėtas bendra tvarka.
87.3. Pašalinami įrašai apie domeną iš DNS serverių (ribojamas domeno pasiekiamumas).
87.4. Whois duomenų bazėje žymima būsena „Karantinas“, kai jis taikomas, arba pašalinami bet kokie įrašai apie domeną iš Whois duomenų bazės, kai „karantinas“ netaikomas (pastaruoju atveju domeno įkūrimo tuo pačiu vardu leistinumas vėlinamas atsitiktiniam laikui 24 val. ribose).
88. „Karantinas“ reiškia, kad įrašai apie domeną laikinai lieka Whois duomenų bazėje po domeno panakinimo. „Karantino“ laikotarpiu paskutinis domeno turėtojas turi galimybę naujai įkurti domeną tuo pačiu vardu. Ši galimybė negali būti suteikta ar perleista kitiems asmenims, išskyrus įpėdinius ar teisių perėmėjus.
89. „Karantinas“ taikomas domeno panaikinimo šio Reglamento 86.1.1 ir 86.1.3 papunkčiuose nurodytais atvejais.
90. „Karantinas“ prasideda nuo būsenos žymės „Karantinas“ atsiradimo Whois duomenų bazėje ir tęsiasi 30 kalendorinių dienų, o kai pabagos diena yra ne darbo – baigiasi kitą po jos einančią darbo dieną. Administratorius, gavęs paskutinio domeno turėtojo raštišką prašymą, kuriame aptarnaujantis paslaugų teikėjas patvirtino prašančiojo asmens tapatybę, gali neautomatiniu būdu sutrumpinti „karantino“ trukmę.
91. Pasibaigus „karantino“ laikotarpiui, pašalinami įrašai apie domeną iš Whois duomenų bazės, tačiau domeno įkūrimo tuo pačiu vardu leistinumas vėlinamas atsitiktiniam laikui 24 val. ribose.
92. Pašalinus įrašus apie domeną iš Whois duomenų bazės, to domeno vardas laikomas išregistruotas.

V SKYRIUS.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
93. Administratoriui atsisakius atlikti domeno vardo registravimo procedūrą, taip pat savo valia atlikus sustabdymo arba domeno panaikinimo procedūrą, domeno turėtojas turi teisę per 7 kalendorines dienas po atitinkamo fakto pareikšti administratoriui pretenziją. Administratorius per 7 kalendorines dienas po pretenzijos gavimo privalo pateikti domeno turėtojui motyvuotą atsakymą. Jei domeno turėtojas nesutinka su administratoriaus motyvais, konstatuojamas kilęs ginčas.
94. Ginčai sprendžiami:
94.1. Ad hoc arbitražu, ginčo šalims sudarius susitarimą perduoti ginčo sprendimą jų sudarytam arbitražui. Tokiu atveju domeno turėtojas ir administratorius skiria po vieną savo arbitrą, o šiedu išsirenka trečiąjį, pirmininkausiantį sprendžiant ginčą.
94.2. Pagal domeno turėtojo ieškinį nuolatinei arbitražo institucijai, ginčo šalims sudarius arbitražinį susitarimą.
94.3. Pagal domeno turėtojo ieškinį bendrosios kompetencijos teismui.
95. Ginčai tarp domeno turėtojo ir kitų asmenų dėl teisių į registruoto vardo domeną, jo naudojimo ar turinio, sprendžiami norminių teisės aktų nustatyta tvarka. Ginčo šalys yra domeno turėtojas ir asmuo, manantis, jog domeno turėtojas pažeidė jo teises (administratorius nėra ginčo šalis).
96. Šis Reglamentas neapima administratoriaus vidaus procedūrų ir priemonių, susijusių su darbo organizavimu, informacine sauga, incidentų tyrimu, informacijos skelbimu administratoriaus interneto svetainėje ir kitų funkcijų vykdymu. Be to, šiame Reglamente neapibrėžtos vienkartinės procedūros, turinčios ypatumų dėl teisės taikymo aktų vykdymo ar kitų priežasčių.
97. Domenuose įkurtų žemesnio lygio domenų (trečiojo, ketvirtojo ir t. t.) vardai Whois duomenų bazėje neregistruojami. Jų įkūrimo tvarką nusistato patys domenų turėtojai, atsižvelgdami į šio Reglamento principus ir reikalavimus. Žemesnio lygio domenai perleidimo, perdavimo ir perėmimo atvejais seka paskui domeną, o panaikinimo atveju – panaikinami kartu su domenu, kuriame yra įkurti.
98. Asmenims, pageidaujantiems įkurti domeną ar įgyti teises į registruoto vardo domeną neatskleisto tarpininkavimo sąlygomis (kai nominalus domeno turėtojas nesutampa su tikruoju), tenka rizika, susijusi su tuo, jog teises į registruoto vardo domeną įgyja neatsiskleidęs tarpininkas. Tokiu atveju pirma paminėti asmenys negali kreiptis į administratorių ar aptarnaujantį paslaugų teikėją dėl paslaugų teikimo, taip pat neturi teisės savarankiškai, be Whois duomenų bazėje nurodyto nominalaus domeno turėtojo išreikštos valios, įgyvendinti teises į domeną.
99. Šis Reglamentas priimtas po konsultacijų su paslaugų teikėjais, apibendrinus nusistovėjusią praktiką. Reglamento autentiškas tekstas skelbiamas viešai administratoriaus interneto svetainėje .pdf formatu, be to, .html formatu teikiamas informacinis variantas su komentarais. Administratoriaus komentarai nėra šio Reglamento dalis, todėl gali būti šalinami, keičiami arba pildomi bet kuriuo metu, priklausomai nuo gaunamų paklausimų. Jei keičiami arba pildomi atskiri šio Reglamento punktai, paskelbiama aktuali esamos redakcijos versija, o jei šis Reglamentas keičiamas iš esmės – paskelbiama nauja redakcija.
100. Šio Reglamento principai, reikalavimai ir sąlygos taikomi visoms procedūroms, atliekamoms nuo 2014 m. rugsėjo 15 d. Nuo tol ankstesnis .lt domeno procedūrinis reglamentas (2009 m. lapkričio 1 d. red. 1.2) netenka galios.
 
PASLAUGŲ TEIKĖJAI
Statusas .lt domeno procedūrinio reglamento priedas
Data 2014-05-27
PRIEDO I SKYRIUS.
BENDROSIOS NUOSTATOS
P-1. Šis priedas apibrėžia specialių procedūrų atlikimo principus, reikalavimus ir sąlygas .lt domene.
P-2. Specialių procedūrų principų, reikalavimų ir sąlygų privalo laikytis visi paslaugų teikėjai, o tiesiogiai nurodytais atvejais – akreditavimo siekiantys asmenys.
P-3. Šiame priede vartojamos .lt domeno procedūrinio reglamento I skyriuje apibrėžtos sąvokos ir santrumpos.
P-4. Specialių procedūrų reikšmė ir turinys atskleidžiami šio priedo IV skyriuje.

PRIEDO II SKYRIUS.
SPECIALIŲ PROCEDŪRŲ PRINCIPAI
P-5. Specialios procedūros atliekamos vadovaujantis šiais principais:
P-5.1. Su testavimu ir akreditavimu susijusiu sisteminio pasirengimo principu. Paslaugų teikėjas turi būti techniniu, organizaciniu ir finansiniu požiūriu tinkamai pasirengęs atlikti leidžiamas procedūras.
P-5.2. Su paslaugų sutarčių sudarymu ir vykdymu susijusiais:
P-5.2.1. Tikrumo principu. Paslaugų teikėjai privalo įsitikinti, ar užsakovai yra realiai egzistuojantys fiziniai arba juridiniai asmenys, galintys savo vardu įgyti teises ir pareigas.
P-5.2.2. Apibrėžtumo principu. Procedūrines ir su jomis susijusias technines paslaugas dėl konkretaus domeno vienu metu gali teikti tik vienas aptarnaujantis paslaugų teikėjas.
P-5.2.3. Užsakovų interesų prioriteto principu. Paslaugų teikėjai privalo atlikti leidžiamas procedūras pagal užsakovų nurodymus, laikydamiesi .lt domeno procedūriniame reglamente apibrėžtų principų, reikalavimų ir sąlygų; veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų užsakovų interesus; sudaryti užsakovams galimybę pakeisti aptarnaujantį paslaugų teikėją.
P-5.2.4. Paslaugų atskyrimo principu. Paslaugų teikėjai privalo atskirti procedūrines ir su jomis susijusias technines paslaugas nuo kitų užsakovams teikiamų paslaugų (turinio sukūrimo, informacijos prieglobos, įdiegimo ir pan.) taip, kad užsakovai galėtų bet kada, be išankstinio įspėjimo, nekliudomai inicijuoti paslaugų teikėjo keitimo procedūrą. Jei paslaugų teikėjai taiko procedūrinį užrakinimą, šis turi būti domeno turėtojo reikalavimu nutrauktas nedelsiant.
P-5.2.5. Duomenų saugos principu. Paslaugų teikėjai privalo įdiegti efektyvias informacinės saugos priemones, o procedūrinių ir su jomis susijusių techninių paslaugų teikimą organizuoti taip, kad prie DAS galėtų prisijungti ir procedūras atlikti tik jo paskirti kvalifikuoti darbuotojai.
P-5.3. Su informavimu susijusiu išsamumo principu. Paslaugų teikėjai privalo suteikti užsakovams būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją, galinčią turėti įtakos užsakovų apsisprendimui dėl procedūrų užsakymo ar inicijavimo, taip pat pranešti administratoriui apie reikšmingas aplinkybes, susijusias su vykdoma veikla.

PRIEDO III SKYRIUS.
REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKĖJAMS
P-6. Paslaugų teikėju gali būti asmuo, kuris atitinka šiuos esminius reikalavimus (taikoma tiek akreditavimo siekiančiam asmeniui, tiek paslaugų teikėjui per visą akreditavimo laikotarpį):
P-6.1. Organizacinius:
P-6.1.1. Yra juridinis asmuo, teisnus teikti procedūrines ir su jomis susijusias technines paslaugas užsakovams, arba veiksnus fizinis asmuo, norminių teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs Lietuvoje vykdomą tokios rūšies individualią veiklą.
P-6.1.2. Yra paskyręs bent du savo darbuotojus, atsakingus už užsakovų aptarnavimą ir procedūrų atlikimą (registruotos individualios veiklos atveju atsakingi yra pats veiklą vykdantis fizinis asmuo ir jo pasamdytas darbuotojas).
P-6.2. Techninius:
P-6.2.1. Turi veikiančią savo interneto svetainę, skirtą informuoti ir aptarnauti užsakovus. Paslaugų teikėjo interneto svetainėje turi būti lengvai, be registravimosi, randama vieša informacija, nurodyta šio Priedo P-47 punkte, arba pateikta nuoroda į tokią informaciją.
P-6.2.2. Turi paties valdomą pirminį DNS serverį, kurio pasiekiamumas yra ne mažesnis nei 95% laiko, imant bet kurį trisdešimties dienų intervalą.
P-6.2.3. Turi paties valdomą antrinį DNS serverį arba šiuo tikslu naudojasi administratoriui priklausančiu DNS serveriu (tokiu atveju pirminis DNS serveris turi būti sukonfiguruotas taip, kad antrinis DNS serveris galėtų automatiniu būdu parsisiųsti iš jo įrašus apie domenus.
P-6.2.4. Užtikrina DNS serverių konfigūracijos atitiktį techniniams standartams, nustatytiems interneto savireguliacijos dokumentuose.
P-6.2.5. Užtikrina, kad DNS serveriai, kurie naudojami kaip pirminiai ar antriniai, neaptarnautų rekursinių užklausų.
P-6.3. Finansinius:
P-6.3.1. Turi pakankamas finansines galimybes piniginėms prievolėms vykdyti.
Akreditavimo siekiantis asmuo iki akreditavimo procedūros atlikimo, o paslaugų teikėjas, pažeidęs atsiskaitymo tvarką, – per 7 kalendorines dienas po administratoriaus reikalavimo turi įmokėti administratoriui 200 domenų įkūrimo atlyginimų dydžio avansą, kurio naudojimo sąlygos apibrėžiamos akreditavimo sutartyje.

PRIEDO IV SKYRIUS.
SPECIALIŲ PROCEDŪRŲ ATLIKIMO SĄLYGOS
PRIEDO IV.I SKIRSNIS.
BANDOMOJI PRIEIGA
P-7. Bandomoji prieiga – speciali procedūra, skirta suteikti akreditavimo siekiantiems asmenims galimybę naudotis DAS bandomąja versija.
P-8. Procedūrai atlikti, akreditavimo siekiantis asmuo turi užpildyti akreditavimo paraiškos formą DAS ir per 3 darbo dienas pateikti administratoriui dokumentus, patvirtinančius atitiktį šio priedo P-6.1.1 papunktyje nurodytam reikalavimui.
P-9. Jei akreditavimo siekiantis asmuo:
P-9.1. Nustatytu laiku nepateikia reikiamų dokumentų, arba pagal pateiktus dokumentus neįmanoma nustatyti jo atitikties šio priedo P-6.1.1 papunktyje nurodytam reikalavimui, arba neatitinka šio reikalavimo, procedūra nutraukiama ir tolesnės procedūros neatliekamos.
P-9.2. Pagal pateiktus dokumentus atitinka šio priedo P-6.1.1 papunktyje nurodytą reikalavimą, administratorius elektroniniu paštu praneša dviejų paskyrų DAS bandomojoje versijoje aktyvavimo identifikatorius.
P-10. Procedūrą atlieka akreditavimo siekiantis asmuo aktyvuodamas dvi paskyras DAS bandomojoje versijoje. Šiuo tikslu naudojami iš administratoriaus gauti paskyrų aktyvavimo identifikatoriai. Atlikdamas procedūrą akreditavimo siekiantis asmuo paskyrų aktyvavimo formoje nurodo savo EPP ir WEB slaptažodžius.
P-11. Procedūra yra užbaigta, kai DAS bandomojoje versijoje atsirado pranešimas apie paskyrų aktyvavimą.

PRIEDO IV.II SKIRSNIS.
TESTAVIMAS
P-12. Testavimas – speciali procedūra, skirta patikrinti akreditavimo siekiančio asmens arba paslaugų teikėjo įdiegtos programinės įrangos techninį suderinamumą su DAS, kai leidžiamoms procedūroms atlikti naudojama EPP sąsaja, taip pat sudaryti akreditavimo siekiančio asmens arba paslaugų teikėjo darbuotojams, atsakingiems už užsakovų aptarnavimą ir procedūrų atlikimą, praktinę galimybę atlikti leidžiamas procedūras DAS bandomojoje versijoje.
P-13. Procedūra yra privaloma atlikti:
P-13.1. Iki akreditavimo.
P-13.2. Po akreditavimo, kai paslaugų teikėjas ketina iš dalies keisti naudojamą ar įdiegti kitą programinę įranga arba pakeitė darbuotojus, atsakingus už užsakovų aptarnavimą ir procedūrų atlikimą.
P-14. Procedūra atliekama prisijungus prie DAS bandomosios versijos.
P-15. Procedūrą atlieka akreditavimo siekiantis asmuo arba paslaugų teikėjas (jų paskirti darbuotojai, atsakingi už užsakovų aptarnavimą ir procedūrų atlikimą) pagal DAS bandomojoje dalyje patalpintą Testavimo instrukciją, kurioje aprašomos būtinos užduotys.
P-16. Apie atliktą procedūrą turi būti nedelsiant pranešta administratoriui. Administratorius patikrina testavimo rezultatus ir, jei yra suderinamumo klaidų, elektroniniu paštu praneša apie jas atlikusiajam procedūrą asmeniui. Tokiu atveju procedūra atliekama pakartotinai, kol nelieka suderinamumo klaidų.
P-17. Procedūra yra užbaigta, kai yra pasiektas visiškas akreditavimo siekiančio asmens arba
paslaugų teikėjo įdiegtos programinės įrangos techninis suderinamumas su DAS naudojant EPP
sąsają.
PRIEDO IV.III SKIRSNIS.
AKREDITAVIMAS
P-18. Akreditavimas – speciali procedūra, kurią atlikus akreditavimo siekiantis asmuo įgyja paslaugų teikėjo teises ir pareigas, taip pat prisiima atsakomybę už atliekamas procedūras.
P-19. Asmuo akredituojamas, jei yra įvykdytos visos šios sąlygos:
P-19.1. Bandomosios prieigos ir testavimo procedūros yra užbaigtos.
P-19.2. Akreditavimo siekiantys asmuo pateikė administratoriui dokumentus ir kitus įrodymus, patvirtinančius jo atitiktį šio priedo P-6.1 – P-6.3 papunkčiuose nurodytiems reikalavimams. Dokumentai teikiami:
P-19.2.1. Lietuvoje registruotas juridinis asmuo arba individualią veiklą įregistravęs fizinis asmuo dokumentus administratoriui teikia lietuvių kalba.
P-19.2.2. Užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo dokumentus administratoriui teikia anglų kalba arba originalo kalba su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą.
P-19.2.3. Dokumentų nuorašai (kopijos) ir išrašai turi būti patvirtinti juos teikiančio asmens.
P-20. Administratorius patikrina akreditavimo siekiančio asmens pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl akreditavimo. Prireikus, administratorius turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų ar įrodymų, jei akreditavimo siekiančio asmens pateikti dokumentai neįrodo jo atitikties keliamiems reikalavimams. Tokiu atveju papildomi dokumentai turi būti pateikti per 7 kalendorines dienas po administratoriaus reikalavimo gavimo. Administratorius, nusprendęs akredituoti asmenį, elektroniniu paštu išsiunčia pasirašyti akreditavimo sutartį. Jei administratorius nusprendžia neakredituoti asmens, jam elektroniniu paštu pranešami atsisakymo motyvai.
P-21. Akreditavimo siekiantis asmuo, gavęs pasirašyti akreditavimo sutartį, privalo per 7 kalendorines dienas sumokėti nustatyto dydžio avansą ir atsiųsti (pateikti) administratoriui du pasirašytos akreditavimo sutarties egzempliorius.
P-22. Administratorius, nustatytu laiku gavęs avansą ir du paslaugų teikėjo pasirašytos paslaugų sutarties egzempliorius, jas pasirašo ir vieną egzempliorių išsiunčia paslaugų teikėjui. Kartu paslaugų teikėjui pranešami jo paskyros DAS aktyvavimo identifikatoriai.
P-23. Procedūra yra užbaigta, kai akreditavimo sutartį pasirašo administratorius.
P-24. Akreditavimas yra neterminuotas.
P-25. Akreditavimas negali būti perleistas kitam asmeniui arba paveldėtas.

PRIEDO IV.IV SKIRSNIS.
PASLAUGŲ SUTARČIŲ SUDARYMAS IR VYKDYMAS
P-26. Paslaugų sutarčių sudarymas ir vykdymas – speciali procedūra, skirta sureguliuoti paslaugų teikėjo teisinius santykius su užsakovais dėl procedūrinių ir su jomis susijusių techninių paslaugų teikimo pagal .lt domeno procedūrinį reglamentą.
P-27. Paslaugų sutarčių formą ir sudarymo būdą, taip pat užsakymų teikimo tvarką nusistato pats paslaugų teikėjas. Paslaugų sutarčių turinys negali prieštarauti norminiams teisės aktams ir .lt domeno procedūriniam reglamentui.
P-28. Sudarydamas paslaugų sutartį paslaugų teikėjas privalo:
P-28.1. Patikrinti užsakovų asmenybę.
P-28.2. Įsitikinti dėl užsakovų fizinių asmenų veiksnumo sudaryti paslaugų sutartį.
P-28.3. Patikrinti užsakovų juridinių asmenų atstovų įgaliojimus sudaryti paslaugų sutartį.
P-28.4. Gauti užsakovų patvirtinimą, kad jie pripažįsta .lt domeno procedūrinį reglamentą privalomai taikytinu atliekant procedūras, susijusias su jų valia įkuriamais ir valdomais domenais. Patvirtinimas turi būti išreikštas taip, kad paslaugų sutarties galiojimo laikotarpiu būtų galima bet kada įrodyti šį faktą.
P-28.5. Gauti užsakovų fizinių asmenų sutikimą dėl jų duomenų tvarkymo, naudojimo ir atskleidimo atliekant procedūras.
P-29. Sudarytos paslaugų sutartys administratoriui nepateikiamos, išskyrus atvejus, kai administratorius, gavęs užsakovų skundus dėl netinkamo procedūrų atlikimo ar neatlikimo nustatytu laiku, priverstas įsikišti siekdamas padėties ištaisymo. Tokiu atveju paslaugų teikėjas administratoriaus reikalavimu privalo per 3 darbo dienas pateikti paslaugų sutarčių kopijas ir paaiškinimus dėl paslaugų teikimo konkretiems užsakovams, kiek tai yra susiję su administratoriui pateiktais skundai.
P-30. Sudarytos paslaugų sutartys vykdomos pagal jose nurodytas sąlygas, laikantis .lt domeno procedūrinio reglamento. Paslaugų teikėjas asmeniškai atsako už atliekamų procedūrų pagrįstumą ir pasekmes, kylančias dėl netinkamo procedūrų atlikimo ar neatlikimo nustatytu laiku.
P-31. Vykdydamas sudarytas paslaugų sutartis paslaugų teikėjas:
P-31.1. Norminių teisės aktų nustatyta tvarka užsiregistruoja kaip duomenų valdytojas (tvarkytojas), pasirenka reikiamas duomenų apsaugos priemones.
P-31.2. Renka, apdoroja, tvarko, naudoja ir saugo užsakovų, su kuriais yra sudaręs paslaugų sutartis, duomenis.
P-31.3. Sukuria aptarnaujamų užsakovų paskyras DAS, nurodydamas šiuos duomenis:
P-31.3.1. Užsakovų fizinių asmenų: vardą ir pavardę, susisiekimo adresą, telefono numerį,
viešai skelbtiną elektroninio pašto adresą, fakso numerį (jei užsakovas jį turi).
P-31.3.2. Užsakovų juridinių asmenų: pavadinimą, buveinės adresą, atsakingą darbuotoją,
telefono numerį, elektroninio pašto adresą, fakso numerį (jei užsakovas jį turi).
P-31.4. Rūpinasi, kad paraiškose nurodyti duomenys būtų tikslūs ir pakankami susisiekti su užsakovais.
P-31.5. Veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas, teikiantis leidžiamų procedūrų paraiškas DAS aptarnaujamų užsakovų vardu.
P-31.6. Teikia savo užsakovams pagalbą, šiems inicijuojant paslaugų teikėjo keitimo ar perleidimo procedūras.
P-31.7. Atlieka informavimo procedūrą, kaip numatyta šio priedo IV.VI skirsnyje.

PRIEDO IV.V SKIRSNIS.
ATSISKAITYMAS
P-32. Atsiskaitymas – speciali procedūra, skirta paslaugų teikėjui įvykdyti pinigines prievoles administratoriui už mokamas procedūras, atliktas per praėjusį ataskaitinį laikotarpį.
P-33. Ataskaitinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo.
P-34. Procedūros pagrindas: paslaugų teikėjui pateikta sąskaita, prie kurios pridedama per praėjusį ataskaitinį laikotarpį atliktų procedūrų suvestinė.
P-35. Atliktų procedūrų suvestinė generuojama automatiniu būdu pagal įrašus DAS ir pateikiama paslaugų teikėjo paskyroje per 3 darbo dienas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
P-36. Paslaugų teikėjas negali neigti piniginę prievolę (ar jos dalį) pagal pateiktą sąskaitą motyvuodamas tuo, kad:
P-36.1. Neatlikinėjo procedūrų, įtrauktų į atliktų procedūrų suvestinę remiantis įrašais DAS.
P-36.2. Atskirų procedūrų atlikimo metu jo darbuotojas suklydo.
P-36.3. Užsakovas atsisako apmokėti paslaugų teikėjui už procedūras, kurių neužsakė arba kurios yra atliktos su klaidomis, nukrypus nuo užsakymo.
P-37. Procedūrą atlieka paslaugų teikėjas.
P-38. Procedūra atliekama per 7 kalendorines dienas po sąskaitos suformavimo DAS sumokant administratoriui sąskaitoje nurodytą sumą.
P-39. Procedūra užbaigiama, kai administratorius gauna apmokėjimą.
P-40. Pavėluoto atsiskaitymo atveju paslaugų teikėjas privalo mokėti administratoriui akreditavimo sutartyje numatytus delspinigius. Jei paslaugų teikėjas neapmoka sąskaitoje už paskutinį ataskaitinį laikotarpį nurodytos sumos iki einamojo ataskaitinio laikotarpio pabaigos, administratorius turi teisę sustabdyti, o jei delsimas viršija 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos suformavimo DAS dienos – panaikinti akreditavimą.
P-41. Paslaugų teikėjas negali remtis tuo, jog užsakovai delsia ar atsisako apmokėti už atliktas procedūras, kaip savo atsakomybę administratoriui mažinančia ar naikinančia aplinkybe.
P-42. Visiems paslaugų teikėjams už kiekvieną jų atliktą mokamą procedūrą taikomi vienodi administratoriaus atlyginimų dydžiai, kurie skelbiami administratoriaus interneto svetainėje, paslaugų teikėjams skirtoje DAS dalyje. Jei užsakovų pasirinkimu administratorius veikia kaip aptarnaujantis paslaugų teikėjas, administratoriaus atlyginimas sudaro ir paties administratoriaus, kaip aptarnaujančio paslaugų teikėjo, teikiamų procedūrinių ir

Ar šis atsakymas naudingas?

 Spausdinti

Taip pat skaitykite

Domeno registravimo sąlygos

1. Sutarties dalykas1.1. Šia sutartimi Vykdytojas įsipareigoja teikti tarpininkavimo paslaugas...

Domeno pašalinimas iš karantino

KAS YRA „KARANTINAS“? „Karantinas“ reiškia, kad įrašai apie domeną laikinai lieka WHOIS duomenų...

Nemokamas domenas

Užsakant STARTER, PROFESSIONAL arba BUSINESS hostingo planą 12 mėn. laikotarpiui, nemokamai...

Kaip pakeisti .LT domeno (interneto vardo) savininką?

Domeno savininko keitimo procedūra yra mokama paslauga, kuri kainuoja 19,99 € + PVM. Domeno...