Domeno registravimo sąlygos

1. Sutarties dalykas
1.1. Šia sutartimi Vykdytojas įsipareigoja teikti tarpininkavimo paslaugas tarp Užsakovo ir Registro registruojant, perkeliant ar pratęsiant domeno galiojimą, Užsakovui jas užsakius ir sumokėjus nustatytą mokestį.
2. Įkainiai ir atsiskaitymo tvarka
2.1. Metinis mokestis už domeno registravimą, perkėlimą, galiojimo pratęsimą ar atstatymą yra nurodytas Užsakovui paruoštoje sąskaitoje apmokėjimui.
2.2. Mokestį Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui ne vėliau kaip iki sąskaitoje apmokėjimui nurodyto termino. Laiku neapmokėjus sąskaitos, Vykdytojas turi teisę taikyti papildomą mokestį už anuliuotos
paslaugos atstatymą.
2.3. Iš pirmų domeno galiojimo metų yra išskaičiuojamas laikotarpis, būtinas domeno pratęsimo suderinimui su Registru.
2.4. Vykdytojas pasilieka sau teisę keisti įkainius, apie tai informavęs Užsakovą ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki kito ataskaitinio laikotarpio.
3. Teisės ir pareigos
3.1. Vykdytojas įsipareigoja:
3.1.1. Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 2.2. punkte nurodytos prievolės įvykdymo, Užsakovo vardu pateikti Registrui elektroninę paraišką dėl domeno registravimo, perkėlimo ar
galiojimo pratęsimo 1 (vieneriems) metams.
3.1.2. Ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties 3.1.1. punkte nurodyto įsipareigojimo įvykdymo grąžinti Užsakovui Sutarties 2.1. punkte nurodytą sumą nesėkmingo domeno registravimo atveju.
3.1.3. Ne vėliau kaip likus 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų iki domeno galiojimo pabaigos, išsiųsti Užsakovo nurodytu el. pašto adresu sąskaitą apmokėjimui su Sutarties 2.1. punkte nurodyta suma už
domeno galiojimo pratęsimą.
3.2. Užsakovas įsipareigoja:
3.2.1. Pateikti teisingą Užsakovą identifikuojančią bei kontaktinę informaciją ir savalaikiai informuoti apie jos pasikeitimus. Vykdytojui pareikalavus, pateikti nurodytos informacijos tikrumą patvirtinančius
dokumentus.
3.2.2. Saugoti Vykdytojo suteiktus prisijungimo duomenis.
3.2.3. Nenaudoti domeno neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant masiniu el. pašto siuntimu, kenkimu kompiuterinių sistemų, tinklų veikimui ar saugumui, taip pat pažeidžiant galiojančius Lietuvos
Respublikos teisės aktus, Vykdytojo bei trečiųjų asmenų teises.
3.2.4. Nedelsiant informuoti Vykdytoją apie domeno veikimo sutrikimus.
3.2.5. Sutikti su pasirinktos vardų zonos domenų registravimo sąlygomis bei reikalavimais ir jų laikytis.
4. Šalių atsakomybė
4.1. Vykdytojas yra atsakingas už atvejus, kai nebuvo įvykdyti Sutarties 3.1. punkte išvardinti įsipareigojimai, jeigu tokie atvejai iškilo dėl Vykdytojo kaltės.
4.2. Užsakovas prisiima visą atsakomybę kilus ginčytiniems klausimams dėl domeno naudojimo teisėtumo.
4.3. Nė viena iš šalių neatsako už netiesioginių nuostolių atlyginimą kitai Sutarties šaliai.
5. Sutarties galiojimas
5.1. Sutartis yra neterminuota, įsigalioja nuo to momento, kai Užsakovas pateikia Vykdytojui Sutarties
1.1. punkte išvardintų paslaugų užsakymą ir įvykdo Sutarties 2.2. punkte numatytą prievolę.
5.2. Sutartis netenka galios Užsakovui neįvykdžius bent vieno šia Sutartimi prisiimto įsipareigojimo.
5.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai informavęs Vykdytoją. Šiuo atveju Užsakovui nėra grąžinamos sumokėtos įmokos.
6. Domenų užsakovai pripažysta .LT domeno procedūrinį reglamentą
6.1. Įkurdami .LT domeną, užsakovas kartu sutinka, kad būtų teikiamos administratoriaus (t.y. KTU Informacinių technologijų departamento Interneto paslaugų centro, valdančio .lt domeną)
paslaugos ir dėl to DAS (domenų administravimo sistemoje) teikiami jo duomenys, kurie nustatyta apimtimi skelbiami Whois duomenų bazėje. Reglamentą galite rasti čia.
7. Kitos nuostatos
7.1. Sutartyje nenumatyti ir nesureguliuoti klausimai sprendžiami abipusiu sutarimu arba pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
7.2. Visi ginčai, dėl kurių neįmanoma susitarti, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Ar šis atsakymas naudingas?

 Spausdinti

Taip pat skaitykite

.LT DOMENO PROCEDŪRINIS REGLAMENTAS

  .LT DOMENO PROCEDŪRINIS REGLAMENTAS Redakcija 2.0 Redakcijos data 2014-05-27 Panaikina...

Nemokamas domenas

Užsakant STARTER, PROFESSIONAL arba BUSINESS hostingo planą 12 mėn. laikotarpiui, nemokamai...